Spracovanie osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pre

• Kontrakty pri nákupe nových vozidiel medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Kontrakty pri nákupe jazdených vozidiel Opel/Vauxhall medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Objednávky servisu a opráv Opel/Vauxhall medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Kontrakty pri nákupe náhradných dielov/doplnkov Opel/Vauxhall medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Kontrakty pre záruku medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Kontrakty pre leasing/financovanie vozidiel medzi Opel/Vauxhall Partnerom a zákazníkom
• Ochrana osobných údajov je aplikovaná pre všetky druhy faktúr vozidiel Opel/Vauxhall alebo služieb súvisiacich so značkami Opel/Vauxhall

V súvilosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.
Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

Prevádzkovateľ spracúvajúci Vaše osobné údaje

M a H, spol. s r.o., Panónska cesta 43, Bratislava 851 04, IČO 31 361 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.Sro, vl.č. 6062/B (ďalej len „MaH“)

Zodpovedná osoba určená v MaH na ochranu osobných údajov:

Ing.Libor Neibauer, e-mail: neubauer@mah.sk

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v tabuľke nižšie sa spracovávajú na účely plnenia zmluvných povinností MaH z kúpnej zmluvy, účely zabezpečovania servisných opráv, objednávania náhradných dielov a zabezpečenia leasingov.
Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu aj pre účely marketingu, pri existujúcich klientoch na základe oprávneného záujmu MaH, ako prevádzkovateľa a pri nových klientoch pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Tento súhlas, ako i zasielanie marketingových materiálov v prípade existujúcich klientov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adrese info@mah.sk, alebo písomne na adrese Panónska cesta 43.

Doba spracovania Vašich osobných údajov

Spoločnosť MaH uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou MaH je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s MaH. Ide o servisné spoločnosti uvedené nižšie, advokátske kancelárie, zodpovedná osoba, daňové a účtovné spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti MaH.

Dáta

Účel(y)

Spracovateľ(ia)

Priezvisko, meno, adresa a – ak je potrebné – rok a mesiac narodenia,
príslušný predajný alebo servisný incentívny program, ostatné dáta súvisiace s programom marží, číslo podvozku vozidla (VIN), diagnostické chybové kódy a ostatné súvisiace dáta, napríkad dáta z riadiacej jednotky

– Plánovanie a výroba vozidla

– Doručenie (motorového vozidla, náhradných dielov a pod.)

– Zaistenie ochrany ceny

– Správa záruky

– Správa služieb cestnej asistencie

– Spracovanie udalostí, sťažností a požiadaviek, osobitne v Centrách zákazníckych kontaktov Opel/Vauxhall (Opel/Vauxhall Customer Contact Centers)

– Zlepšovanie produktov a služieb, kampaní

– záznamník dát z udalostí / palubná diagnostika – analýzy porúch vozidla, zlepšovanie našich produktov

– Administrácia predajných a popredajných zvýhodnení, bonusové programy a ostatné programy súvisiace s maržou medzi Opel/Vauxhall Partnermi a Opel/Vauxhall, napríklad myBonus, vernostný bonusový program

– Administrácia dealerských auditov a riadenia obehu dokumentov

Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava.], Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany) a Peugeot SA (PSA), Rueil Management Centre 7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, France.

Opel Automobile GmbH a súvisiace NSC zdieľajú vaše osobné dáta so určenými spracovateľmi dát pre podporu administrácie vymenovaných účelov.

 

Identifikácia a kontaktné detaily (meno*, e-mail *; telefónne číslo, poštová adresa), VIN, registračné číslo / EČV

Predregistrácia v myOpel / My Vauxhall

Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main, Germany) a
[Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava

Ďalší spracovatelia: pozrite vyššie spomenutého poskytovateľa IT služieb (GM Holdings LLC, Michigan, USA)

Identifikácia a kontaktné detaily (meno*, e-mail *; telefónne číslo, poštová adresa), VIN, registračné číslo / EČV

Predregistrácia OnStar

OnStar Europe Ltd., Luton HG & Training Center, Osborne Rd., Luton, Bedfordshire, LU1 3YT, UK1-151-150, United Kingdom a

Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany) a

[Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava.]

Ďalší spracovatelia: pozrite vyššie spomenutého poskytovateľa IT služieb (GM Holdings LLC, Michigan, USA)

Identifikácia a kontaktné detaily (meno*, e-mail *; telefónne číslo, poštová adresa), VIN, registračné číslo / EČV

Ponuka finančných a leasingových služieb

Pre vykonanie finančných a leasingových služieb a s tým súvisiacich požiadaviek

[ČSOB Leasing, a. s, Panónska cesta 3308/11, 852 01 Bratislava, Slovensko

Identifikačné číslo vozidla (VIN),

EČV, datum prvej registrácie, výrobca, model, typ karosérie

Zaistenie európskycjh cestných asistenčných služieb (OEM)

ARC Europe S.A., Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, Belgium

Vaše práva

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva. Máte právo sa obrátiť na MaH a zodpovednú osobu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. V prípade ak to uznáte za vhodné sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť MaH, e-mail: neubauer@mah.sk, alebo na zodpovednú osobu.