Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť:

MaH spol. s r.o.                       Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO:313 61 781

MaH Nitra spol.s r.o.              Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO:357 02 451

MaH Trenčín spol.s r.o.          Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava ,IČO:357 02 656

(ďalej len Prevádzkovateľ)

2. Informačné systémy

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len Dotknutá osoba) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch:

 1. Databáza klientov
 2. Servis vozidiel
 3. Marketing
 4. NEWSletter
 5. Call centrum
 6. Účtovné doklady

3. Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:
 2. uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
 3. poskytnutie záručného a pozáručného servisu
 4. poskytnutie predĺženej záruky
 5. poštový styk so zákazníkom
 6. zisťovanie spokojnosti zákazníka
 7. informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania
 8. zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka ( testovacia jazda, cenová ponuka )
 9. evidencia klientov,
 10. marketing a Newsletter.
Zákaznícky servis:

Napríklad pozvania na akcie, Informácie o (technických) zmenách súvisiacich s vozidlom alebo službami s vozidlom, oznámenia o starostlivosti / prehliadkach / servisných termínoch, alebo poruchových asistenciach

Zákaznícke informácie:

Napríklad kontakt pre komunikáciu o nových a jazdených vozidlách, finančné a leasingové ponuky, služby dealerov, prehliadky a dielenské ponuky, ukončenie finančných alebo leasingových kontraktov alebo zvyšovania kvality môjho vozidla

Reklama:

Osobné alebo personalizované reklamy ponúk, produktov a služieb

Prieskumy zákazníckej spokojnosti:

Kontakt po predaji / servise, napríklad ohľadom spokojnosti s vozidlom, alebo službami Opel / Vauxhall Partnera.)

Spracovatelia:

Opel Automobile GmbH Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava zdieľa moje osobné dáta so súvisiacimi najatými spracovateľmi, napríklad pre IT služby, výskum trhu alebo marketingové služby.

4. Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:

 1. meno, priezvisko a titul
 2. bydlisko
 3. emailová adresa a telefónne číslo
 4. IP adresa a cookies.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať spôsobom akým ste ho poskytli, alebo písomne, elektronicky alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

 

5. Doplňujúce informácie

 1. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy,
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte GDPR.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s prevádzkovateľom.
 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.
 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 6. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:

 1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje).
 2. požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
 3. požadovať informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,
 4. požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov
 5. požadovať opravu Vašich osobných údajov,
 6. požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov
 7. požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe

7. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo bodu 2, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 7. Žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná.
 8. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

8. Webová stránka spoločnosti

 1. Webová stránka www.mah.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou MaH spol.s r.o  Panonská cesta 43 851 04 Bratislava.
 2. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že sta boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.
 3. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky importera vozidiel Opel, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť MaH spol.s r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

 9. Webová stránka spoločnosti – používanie cookies

 1. Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.
 2. „Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky MaH viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.
 3. Súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

 1. Pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

Kontaktujte nás

Všetky požiadavky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte na adresu: Privacyrights@opel.com / Privacyrights@vauxhall.co.uk

Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava, privacyrights@opel.com