Ako postupovať pri dopravnej nehode v 3 krokoch

Nie je to nič príjemné, no stáva sa to. Podľa slovenských štatistík častejšie, ako by sme chceli. Vždy je tu nejaké riziko, že sa vám môže dopravná nehoda stať. Aj keď vy ste zodpovedným vodičom a viete ako nehodám predchádzať, neznamená to, že to robia aj ostatní vodiči. Preto je dôležité vedieť aj čo robiť v prípade, že k nehode príde.

Krok č. 1 – Treba zistiť, či ide o škodovú udalosť alebo o dopravnú nehodu

Zákon o cestnej premávke rozoznáva 2 varianty: škodovú udalosť a dopravnú nehodu.

Škodová udalosť nastane vtedy, ak:

• Nebol nikto zranený ani usmrtený
• Nebola poškodená cesta alebo ostatné zariadenia, ako napríklad osvetlene a podobne
• Nenastane únik nebezpečných látok
• Na vozidlách ani veciach, ktoré sú v nich prevážané, nevznikne škoda vyššia ako 3990 eur

V tomto prípade nie je nutné zavolať policajtov.

Avšak ak pri škodovej udalosti bol niekto pod vplyvom alkoholu, prípadne inej omamnej látky alebo sa účastníci nedohodnú na zavinení, už sa táto udalosť považuje za dopravnú nehodu.

Najdôležitejšie znaky škodovej udalosti sú teda výška škody a dohoda o zavinení.

Dopravná nehoda nastáva v prípade, že:

• Účastníci boli pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky
• Vznikla škoda viac ako 3990 eur
• Dôjde k zraneniu alebo smrti účastníkov nehody
• Nastane únik nebezpečných látok
• Dôjde k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešné zariadenie.

Krok č. 2 – Čo robiť v prípade dopravnej nehody

• Tu ste podľa zákona povinný udalosť ohlásiť policajtovi
• V prípade zranenia poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchrannú službu
• Ostať na mieste nehody až do príchodu policajta, v prípade poskytovania prvej pomoci sa na miesto nehody vrátiť po jej poskytnutí
• Urobiť opatrenia, aby nedošlo k ďalším nehodám
• Preukázať svoju totožnosť v prípade, že o to iný účastník nehody požiada

Krok č. 3 – Papierovačky

Ak nie je potrebné volať policajtov, stačí vám vypísať tlačivo o nehode.

V prípade, že ste sa dohodli na vašej nevine, tak máte od vinníka nárok na náhradu škody. V tomto prípade potrebujete nahlásiť poistnú udalosť v poisťovni vinníka.

Ak ste sa dohodli, že vinníkom ste vy, vyplňte správu o nehode a ohláste škodovú udalosť svojej poisťovni do 15 dní od škodovej udalosti.